***مقدار بار مجاز براي هر مسافر+کودک 30 کيلوگرم مي باشد***سایر اعلانات